CHUYÊN ĐỀ 9 THỂ BỊ ĐỘNG

TRÍCH

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

  1. Cách chuyển chung: Câu bị động có công thức chung là:

BE + Ved/ PII

Trong đó, “be” được chia theo thời tương ứng với các thời Simple, dùng “be + being” với các thời tiếp diễn, và “Have/ has/ had + been” với các thời hoàn thành: QUÁ KHỨ HIỆN TẠI TƯƠNG LAI

ĐƠN Was/ were Am/ is/ are Will be TIẾP DIỄN Was/ were + being Am/ is/ are + being (không có BĐ) HOÀN THÀNH Had been Have/ has been Will have been

Để chuyển một câu chủ động sang bị động, ta áp dụng quy tắc sau: 2. Quy tắc: Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:

  1. Xác định S, V, O và thì của V trong câu chủ động.
  2. Lấy O trong câu chủ động làm S của câu bị động.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2