CHUYÊN ĐỀ 4 MẠO TỪ

TRÍCH

I/ MẠO TỪ ● Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. ● Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ - chỉ đơn vị (cái, con chiếc). ● Mạo từ trong tiếng anh chỉ có 2 loại, được hiểu như sau:

✔ Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an VD: A (pet/ bike/ fan/ tree/ ...) An (apple/ orange/ elephant/ igloo/...) ✔ Mạo từ xác định (Denfinite article): the VD: The (house/ capital/ sky/ eggs/ table/...)

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2