970 Câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh - Cô Mai Phương

Việc làm thật nhiều bài tập câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh là vô cùng cần thiết để giúp chúng ta củng cố tốt hơn kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh, Thích Tiếng Anh chia sẻ “970 Câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh“ do Cô Mai Phương biên soạn có đáp án, giúp bạn có một nguồn tài liệu tham khảo để luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh.Tài liệu phù hợp dành cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh, các bạn ôn luyện thi chứng chỉ TOEIC, IELTS.

TRÍCH: Điền vào chỗ trống với những từ cho sẵn 1.Is Susan …..home?

a.in b.at c.on

d.under

2.“Do the children go to school every day?”. “………….”

a.Yes, they go.

b.Yes, they do.

c.They go.

d.No,they don’t go.

3.what …….now?

a.is the time

b.does the time

c.is time

d.is it

4.They always go to school …… bicycle.

a.with

b.in

c.on

d.by

5.What color …… his new car?

a.have

b.is

c.does

d.are

6.Are there many students in Room 12?

-“……………………….”

a.Yes there are

b.Yes, they are

c.Some are.

d.No they aren’t

7.You should do your …… before going to class.

a.home work

b.homework

c.homeworks

d.housework

8.Mr.Pike ….. us English.

a.teach

b.teaches

c.teaching

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2