CHUYÊN ĐỀ 7 DẠNG ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

TRÍCH

  1. Danh động từ làm chủ ngữ trong câu ● Đôi khi ta dùng V-ing với vai trò là 1 danh từ, làm chủ ngữ trong câu. ● Khi đó, động từ theo sau danh động từ luôn là số ít. VD: Playing football for more than one hour is really tiring. Being a good girl means obeying family’s rule.
  2. Danh động từ làm bổ ngữ cho động từ ● Thông thường, V-ing được đặt sau tobe trong các thời tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn). ● Tuy nhiên, trong trường hợp nói về “việc....” làm một cái gì đó, ta thêm đuôi –ing để biến động từ ấy thành danh từ. VD: One of my interest is chatting with my close friends. He shares that his hobbies include gardening, cooking and drawing.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2