CHUYÊN ĐỀ 6 LIÊN TỪ

TRÍCH

A.TÓM TẮT KIẾN THỨC • Liên từ là những từ dùng để nối 2 cụm từ trong 1 câu hoặc nối 2 câu đơn để tạo thành câu ghép. • Về hình thức, có 2 loại liên từ chính: o Một số liên từ đi với 1 vế câu (nối câu): however, therefore, và những từ đồng nghĩa của chúng. (Chú ý: Trước các liên từ này là dấu “.” hoặc “;” và sau đó phải có “,”) o Và các liên từ nối 2 vế câu: although, because, so, but, and, và những từ đồng nghĩa với chúng.

• Dưới đây là bảng phân chia 3 loại liên từ chính:

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2