CHUYÊN ĐỀ 2 DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC - DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

TRÍCH

I. DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC ● Danh từ đếm được (countable nouns) là những danh từ chỉ người/ sự vật/ sự việc có thể đếm được. (xét về nghĩa) VD: girl, picture, ruler, cat, chair, tree, apple, etc. ● Chúng có dạng số ít (Single) và số nhiều (Plural). ▪ Khi ở dạng số ít, chúng có thể kết hợp với a/ an.

VD: A fan, a bag, a school, a book, a theater, a refrigerator, etc. An umbrella, an apple, an orange, an elephant, an ox, etc.

▪ Khi ở dạng số nhiều, chúng có thể kết hợp với some/ any/ many/ a lot of/...

VD: Some fans, some bags, some schools, etc. Any theater, any refrigerator, any umbrella, etc. A lot of apples, a lot of oranges, a lot of elephants, etc. ● Với hầu hết các danh từ đếm được, ta thêm -s hoặc -es để chuyển từ dạng số ít sang số nhiều.

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2