CHUYÊN ĐỀ 12 CÂU ĐIỀU KIỆN

TRÍCH

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC Câu điều kiện trong tiếng Anh chia làm 5 loại: ● Câu điều kiện loại 0 ● Câu điều kiện loại 1 ● Câu điều kiện loại 2 ● Câu điều kiện loại 3 ● Câu điều kiện hỗn hợp (2-3) Công thức cơ bản của các câu điều kiện trên được tóm gọn như sau: ĐKL0 If + hiện tại, hiện tại ĐKL1 If + hiện tại, will V ĐKL2 If + quá khứ, would V ĐKL3 If + quá khứ hoàn thành, would have PII ĐKHH If + quá khứ hoàn thành, would V

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2