CHUYÊN ĐỀ 5 GIỚI TỪ

TRÍCH

A_ TÓM TẮT KIẾN THỨC

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ tập trung vào giới từ chỉ thời gian và nơi chốn, đặc biệt là trong phân biệt cách dùng của các từ in, on, at - ba giới từ thông dụng nhất khi nói về thời gian và nơi chốn.

I/ GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN

  1. Giới từ chỉ thời gian ‘At’ CẤU TRÚC: At + thời điểm

● “At” đi với cụm từ chỉ giờ trong ngày. VD: at seven o’clock, at 8 a.m, at half past eleven, etc. Sau đây là cách nói giờ thông dụng: CÁCH DIỄN ĐẠT GIỜ TRONG TIẾNG ANH:

Nếu link bị lỗi, bạn có thể tải về tại link dự phòng sau:Link dự phòng 1Link dự phòng 2